مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه قایقرانی وملوانی عرشه وملوانی موتور خانه وچهارگانه ایمنی و...

1-اصل وکپی گواهینامه

2-کپی شناسنامه وکارت ملی

3-کپی کارت سلامت پزشکی

4-فیش بانکی به حساب درامد 2176455010009 سیبا

5-فیش بانکی بحساب مالیات بر ارزش افزوده 2176455002000

 

توضیحات:

1-ملوانی عرشه وموتورخانه زیر 500 تمدید تهران

2-ملوانی عمومی زیر 500 تمدید نوشهر-باز اموزی واصلاحیه مانیال 2010

3-ایمنی چهارگانه تمدید نوشهر

4-سیمن بوک تمدید نوشهر

5-اداره استاندارد 01152333031 الی8