سازمان بنادر و دریانوردی/واحد دریایی/گواهینامه های دریانوردی/مدارک لازم جهت صدور گواهینامه قایقرانی

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه های قایقرانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه قایقرانی
 
 

1-   اصل شناسنامه + کپی از تمام صفحات آن ( دو سری ).

2-    اصل کارت ملی + کپی پشت و روی آن ( دو سری ).

3-   اصل کارت سلامت پزشکی + کپی پشت و روی آن ( دو سری ).

4-   اصل گواهی طی دوره آموزشی + کپی آن ( دو برگ ).

5-   اصل فیش بانکی به مبلغ 000/100 ریال به حساب 2176459001009 ( سیبا ) بانک ملی به نام سازمان بنادر و دریانوردی + کپی آن ( یکبرگ ).

6-  سه قطعه عکس 4×3 رنگی ( تمام رخ ) جدید.

7-  کپی از گذرنامه از صفحه عکس دار که نام و نام خانوادگی به انگلیسی نوشته شده است.

8-  مراجعه به اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان ( بندرگز ) جهت تحویل مدارک و تکمیل فرم درخواست صدور و امضاء نمودن مدارک توسط متقاضی.

9-    مدارک توسط اداره بنادر گلستان به سازمان بنادر و دریانوردی ( تهران ) ارسال و گواهینامه های قایقرانی در مرکز صادر و جهت تحویل گواهینامه ها،  متقاضیان با در دست داشتن ( شناسنامه یا کارت ملی یا گذرنامه ) به اداره بنادر گلستان مراجعه نمایند.