اطلاع رسانی به ارباب رجوع

 
         فرم اطلاع رسانی به ارباب رجوع (1)
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شناور های ارگانها و نهادها
 
* * * * * * * * * * * * * * *
 

1- معرفی نامه از اداره یا سازمان مربوطه مبنی بر مالکیت شناور و  معرفی نماینده آن اداره جهت ثبت شناور .

2- واریز مبلغ 3/000/000(سه میلیون ریال) ریال جهت هر شناور به حساب شماره 2176454751005 سیبا بانک ملی بنام اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان.

3- بازدید و صدور گواهینامه ایمنی ( قابلیت دریانوردی) توسط مؤسسه رده بندی آسیا و ایرانیان.

شماره تماس موسسه: 6074-323 - 0191 و 6378-114- 0911 )

شماره تماس موسسه ایرانیان: 88837755 -021 « 7 خط» )

 
ثبت شناوران
اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
فرم اطلاع رسانی به ارباب رجوع (2)
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شناور تفریحی شخصی
 
* * * * * * * * * * * * * * *
 

1- مراجعه به دفتر اسناد رسمی مورد تأیید سازمان جهت انتقال یا گرفتن سندمالکیت به همراه کلیه مدارک موتور و شناور.

2- دو قطعه عکس 4×3 بهمراه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی.

3- واریز مبلغ 3/000/000 ( سه میلیون  ریال ) ریال جهت هر شناور به حساب شماره 2176454751005 سیبا بانک ملی بنام  اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان.

4- بازدید و صدور گواهینامه ایمنی ( قابلیت دریانوردی)  توسط مؤسسه رده بندی آسیا و ایرانیان.

 (  شماره تماس موسسه آسیا: 6074-323 - 0191 و 6378-114- 0911 )

شماره تماس موسسه ایرانیان: 88837755 -021 « 7 خط» )

5- برای شناورهای صیادی پره ها داشتن مدارک ثبت  شرکت الزامی است.

6- ثبت شناورهای با قدرت HP 48 به بالا ممنوع است.

 

 

ثبت شناوران
اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان