آدرس و شماره تماس بندر

آدرس: استان گلستان - شهرستان بندرگز- خیابان شهید زحمتکش - جنب دادگستری قدیم-  اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان

شماره تلفن: 01734367725 و 2464 

فکس: 01734367726